Allmänna villkor och krav vid försäljningar av delar

(från och med april 2017)

 

1. Omfattning

 

1.1 Följande villkor och krav (“VoK”) mellan försäljaren (“Vi”) applicerar alla avtal mellan oss och köparen när vi är leverantören över varor och andra slags delar (“gods”). Dessa VoK gäller endast inköparen (punkt 14 i tyska civillagen) är en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild del i offentliga rätten.

 

1.2 Särskilt så gäller VoK avtal gällande försäljning och leveranser av varor oavsett om vi producerar varorna själva eller köper in dem från andra leverantörer. VoK gäller också framtida avtal inom försäljning och leverans av varor från samma köpare som ingår i samma liknande köpavtal med oss utan att vi behöver hänvisa till dem vid varje enstaka fall.

 

1.3 Vår VoK gäller exklusivt. Olika, motstridiga eller ytterligare villkor och krav från köparens håll kan bara ingå i avtalet, till den utsträckning, att vi har gett köparen vårt uttryckliga godkännande i skriftlig form. Godkännanden gäller alla fall även om vi exempelvis levererar lagda beställningar trots att köparen är medveten om sina villkor och krav som är gällande i köpavtalet.

 

1.4 Alla överenskommelser med köparen i individuella fall (inklusive underavtal, tillägg och ändringar) har alltid företräde över dessa VoK. Ett skriftligt avtal eller vår skriftliga bekräftelse agerar som en auktoritär verkställande kraft för sådana slags överenskommelser. Rättsliga relevanta deklarationer och meddelanden från köparen gällande avtalet (såsom exempelvis deadlines, påminnelser, uppsägning) måste komma i skriftlig form för att kunna träda i kraft.

 

2. Betalning

 

2.1 Såtillvida inte något annat har överenskommit i individuella fall så gäller priserna tills att avtalet upphör, det vill säga, moms och övriga avgifter gäller.

 

2.2 Köppriset och priser för ytterligare tjänster betalas vid leveransmottagning eller vid köp och leverans eller vid mottagande av fakturan. Inom 14 dagar efter förfallodagen så anses köparen ha brutit mot avtalet.

 

2.3 Om det blir uppenbart när avtalet bildas att vi misstänker att köparen inte verkar kunna betala priset för dem beställda varorna (som exempelvis resultat av oförmåga att betala av skulder) så har vi rätt att kräva förskottsbetalningen från köparen innan vi skickar iväg beställda varor.

 

2.4 Köparen har rätt att bestrida vår avgift om köparens motkrav ej bestrids eller om det finns en annan juridisk titel; han eller hon har rätt att hävda sin rätt om det bygger på fordringar som uppstod från det bildade köpavtalet.

 

3. Leverans, fördröjd leverans och ansvar

 

3.1 Leveransdatum och deadlines för leveranser kan överenskommas på bindande eller icke-bindande sätt, vilket anges vid tillfället när ordern godkänns. Leveranstiden börjar när avtalet bildas.

 

3.2 Köparen har rätt att begära oss att skicka inom tio (10) dagar efter ett icke-bindande leveransdatum eller icke-bindande deadline för leverans har överskridits. Denna förfrågan gör oss skyldiga. Om köparen har kompensationsrätt för skador orsakade av fördröjningar så begränsas detta till högst fem (5) procent av det avtalade köppriset förutsatt av viss del försumbarhet från säljarens sida.

 

3.3 Om köparen också önskar att avbryta avtalet eller kräva på sina skadestånd så måste köparen föreslå en rimlig deadline för leverans efter att tiodagarsperioden har utgått i paragraf 3.2 under dessa VoK. Om köparen har rätt för skadestånd så utgör skadeståndet till högst 25% av det avtalade köppriset vid viss del försumbarhet från säljarens sida. Om vi inte kan leverera varorna trots att vi är skyldiga så ansvarar vi över det som är nämnt och överenskommet ovan. Ansvaret exkluderar skador som hade uppstått även vid rätt leveranstid.

 

3.4 Vi anses vara skyldiga när det bindande leveransdatumet eller deadline för leverans har överskridits.

 

3.5 Vi reserverar oss rättigheterna för delleveranser om vi anser att detta är förmånligt för snabbare bearbetning och om delleveransen inte är för orimligt från köparens håll. Köparen behöver ej betala extraavgifter vid fall av delleveranser.

 

3.6 Force majeure eller driftstörningar från vår sida gällande våra leverantörer som förhindrar oss tillfälligt att leverera beställda varor inom överenskommet datum som inte är vårt fel förlänger leveranstiden och deadlines angivna i paragraferna 3.1 till 3.5 med fördröjning orsakade av omständigheter bortom vår kontroll. Vid dessa störningar så har köparen rätt att avbryta avtalet om fördröjningen är längre än fyra (4) månader. Övriga rättigheter att dra sig tillbaka påverkas ej av detta.

 

3.7 Förändringar i designen, formerna, nyanser eller leveransens omfattning från tillverkaren är reserverade under hela leveranstiden förutsatt att förändringarna inte är för belastande på köparen utifrån våra delade intressen. Vi eller tillverkaren som använder sig av referenskoder eller referensnummer för att beskriva ordern eller beställda varor ger inga ytterligare rättigheter utifrån det.

 

3.8 Ansvarsbegränsningen i denna paragraf gäller ej paragraferna 7.3 till 7.5.

 

4. Leverans, överföringsrisk, acceptans, acceptanssätt

 

4.1 Leveransen äger rum i exempelvis lagerhus som även är platsen där effektiviteten utförs. Vid begäran på köparens bekostnad så kan varorna skickas till en annan plats (avsändningsplats). Såtillvida inget annat har avtalats så behåller vi rätten att välja fraktmetod (särskilt vid företagstransportering, fraktsätt och förpackningssätt).

 

4.2 Risken för oavsedda förluster eller oavsedda försämringar i varorna ligger på köparens ansvar vid mottagandet eller överlåtelsen till köparen. Vid avsändning som fraktmetod så gäller dessa risker och risker för fördröjningar transportören eller personen eller entiteten som ansvarar över leveransen till den bestämda destinationen tills att varorna har överlämnats till köparen. Vad beträffar överföringsrisken så är den bestämd och lagstadgade bestämmelser i lagen tillämpas såsom lagen om tjänstekontrakt såtillvida inga andra överenskommelser har trätt i kraft. Acceptanssättet hos Kunden gäller leverans och acceptans.

 

4.3 Köparen förbinder sig att acceptera sina köpta objekt inom åtta (8) dagar efter mottagande av att objektet är redo att skickas. Om köparen ej uttryckligen har sagt annat så accepterar köparen att köpa varorna inom tio (10) veckor efter avtalat har bildats. Om köparen inte får varorna på bestämd tid så hamnar köparen i ett acceptanssätt med en anståndsperiod på två (2) veckor.

 

4.4 Vid motstridig acceptans så har säljaren rätt att utöva sina rättsliga rättigheter. Om Vi kräver skadestånd så motsvarar dem upp till tio procent (10%) av köppriset. Skadeståndet sätts lägre eller högre om vi kan bevisa större skador eller om köparen bevisar att förlusten var lägre eller att ingen skada var skedd.

 

5. Äganderätt

 

5.1 Varorna förblir vår egendom tills att fallet har kommit till slut beträffande köpavtalets villkor och krav.

 

5.2 Om köparen är oförmögen att betala så har vi rätt att dra oss ur avtalet. Vi är även berättigade att ta ut skadestånd på grund av eventuella förlorade intäkter på grund av köparen, vilket vi och köparen kommer överens om, och vi tar då ut ett normalt försäljningsvärde hos varorna när vi drar oss ut ur avtalet. Köparen står då för alla återvinningskostnader och returkostnader för att skicka tillbaka varorna. Utan bevis så ska returkostnaderna motsvara upp till fem procent (5%) av det vanliga försäljningsvärdet. De blir lägre eller högre om vi kan bevisa högre kostnader eller om köparen kan bevisa att kostnaderna blev lägre eller om inga ytterligare kostnader uppstod.

 

5.3 Varor som är föremål för äganderätt får varken pantsättas hos tredjeparter eller överföras som värdepapper tills att fullständiga betalningarna för fordringarna har utförts. Köparen måste meddela oss omgående, i skriftlig form, om och när tredjeparter gör anspråk på varor som tillhör oss

 

5.4 Köparen är berättigad att sälja vidare eller bearbeta reserverade varor med äganderätt i vanliga verksamheter. I detta fall så gäller följande bestämmelser.

 

(a) Äganderätten gäller produkter som kommer från bearbetning, blandning eller kombinerade produkter från oss, till deras fulla värden, och där vi anses vara tillverkaren bakom dem. Vid fall med tredjeparter som överlåts äganderätten vid bearbetning, blandning eller kombinering med sina varor så ingår Vi då i samägande som matchar fakturavärdets bearbetning, blandning eller kombinering av varor. Samma gäller dessutom varor som skickas under äganderätt.

 

(b) För säkerhets skull så ska köparen överföra fordringar till oss från tredjeparter vid fall av vidareförsäljningar av varor eller produkter, i kompletta belopp eller beloppet som gäller vid samägande, enligt föregående paragraf. Vi accepterar överföringen. Köparens förpliktelser angivna i paragraferna i 5.3 i dessa VoK applicerar även överförda fordringar.

 

(c) Utöver oss så har köparen även rättigheten att ta ut fordringen. Vi förpliktar oss att avstå från att ta ut fordringen själva förutsatt att köparen betalar sin fullständiga obligation till oss och inte är oförmögen att betala eller försöker göra sig oförmögen att kunna betala eller några försämrade betalningsförmågor från sin sida. Vi har rätt att kräva köparen på att visa sina överförda fordringar och deras gäldenärer så att all nödvändig information och motsvarande dokument och handlingar kopplade till gäldenärerna (tredjeparterna) om överföringarna.

 

(d) Om värdepappernas realistiska värden överskrider våra fordringar med mer än tio procent (10%) så har vi rätt att släppa värdepapperna efter eget befinnande.

 

6. Garantivillkor

 

6.1 De lagstadgade villkoren och kraven gäller köparens rättigheter av materiella och rättsliga defekter (inklusive felaktig information och korta leveranser samt inkorrekta installationer eller otillräckliga monteringsinstruktioner), såtillvida inget annat har angetts som följer nu. Särskilda regler för slutgiltiga varuleveranser till kunderna förblir opåverkade (enligt 478 och 479 i tyska civillagen för leverantörer).

 

6.2 Nya varor så gäller rätten för köparen att materiella defekter ej ska uppstå inom ett (1) år vid varornas risköverföringar. Begagnade delar och tillbehör så gäller rätten för köparen att materiella defekter ej ska uppstå inom sex (6) månader) vid varornas risköverföringar.

 

6.3 Den begränsade tidsperioden nämnt i paragraf 6.2 i dessa VoK applicerar ej kompensationskrav vid ansvar för materiella defekter, inklusive sådana som beror på överträdelser av skyldigheter med varorna. Dessa fordringar - såsom alla övriga skadestånd - så gäller reglerna i paragraf 3 i dessa VoK samt gällande lagstadgade tidsbegränsningsperioder.

 

6.4 Vårt ansvar för defekter på varorna gäller i avtalet utifrån deras särskilda skick. Det är överenskommet att varornas skick är enligt så kallade produktbeskrivningarna vilket Vi gav köparen innan beställningen eller vilket finns i köpavtalet och gäller på samma sätt som övriga försäljningsvillkor.

 

6.5 Om Vi och köparen inte är ense om skicket så ska defekten bedömas enligt gällande lag.

 

6.6 Fordringar på grund av materiella defekter existerar inte om defekten eller skadan är på grund av naturligt slitage eller om köparen inte uppfyller lagstadgade klagomål (punkt 377 och 381 i tyska handelslagstiftningen). Om en defekt upptäcks under inspektion eller senare så ska vi informeras om detta omedelbart i skriftlig form. Meddelandet anses inte vara försenat om det skickas inom en (1) vecka efter att köparen har mottagit sina varor och detta finnas registrerat i vårt system. Trots plikter för tillrättavisningar och inspektioner så ska köparen meddela oss, endast i skriftlig form, om alla uppenbara defekter (inklusive inkorrekt och snabb leverans) inom två (2) veckor efter mottagande leverans när avsändningen uppnådde den angivna deadlinen. Om köparen inte kan inspektera eller meddela oss om defekterna i tid så ansvarar vi inte över eventuella defekter. Vårt ansvar för defekter exkluderas också om det köpta objektet användes felaktigt eller användes på sätt som det ej var utformat att användas på, t.ex., motorer i motorsporttävlingar där motorn inte var designad för att köras i, eller om objektet innan var felaktigt reparerat av ett företag där det var uppenbart för köparen att företaget ej var menat att kunna reparera detta slags objekt, eller om andra delar installerades på dem köpta varorna, som dess tillverkare ej har godkänt eller rekommenderat, eller om försäljningsobjekten har förändrats på något otillåtet sättet (t.ex., mjukvaror) enligt dess egen tillverkare, eller om köparen ej följde reglerna, rekommendationerna för hantering, underhåll och vård av varorna (t.ex., följa driftinstruktioner eller underhållskrav).

 

6.7 Om dem skickade varorna är defekta så ska vi först bestämma om vi kan byta ut varorna (för förbättring) eller om vi skickade felfria varor (utbytesleveranser). Vår rätt att vägra valda metoden under lagstadgade villkor och avtal förblir opåverkade.

 

6.8 Vi har rätten att bestämma vilket pris som anses vara skäligt för köparen att betala utifrån varans egentliga prestanda oberoende från köparens betalda köppris. Köparen har samtidigt rätten att behålla en rimlig del av köppriset utifrån varans defekt.

 

6.9 Köparen ska förse oss med tidpunkten och möjligheten att kunna inspektera varorna för deras prestanda så att vi kan kontrollera dem. Vid utbytesleveranser så är det köparen som skall returnera defekta varor till oss utifrån gällande lagstiftningar.

 

6.10 Om en defekt faktiskt existerar så ska vi stå för utgifterna som varans defekter har drabbat såsom transportkostnader, vägkostnader, arbetskostnader och materiella kostnader. Om köparen begär korrigeringen av de defekta varorna och detta anses ej vara befogat så har vi rätt att kräva köparen på att dra tillbaka dessa krävda kostnader som påståtts har uppstått.

 

6.11 Om prestandan är bristfällig eller inte har kunna uppnått önskad prestanda från köparen och köparen har kunna fastställt detta så har köparen rätt att dra sig ur köpavtalet eller få minskat köppris. Vid signifikanta brister så finns det ingen rätt att dra sig ur köpet.

 

6.12 Köparens skadestånd för skador eller kompensationer vid frivilliga utgifter gäller bara enligt paragraf 7 i VoK och är annars exkluderat.

 

6.13 Ytterligare fordringar förblir opåverkade såtillvida inte vi har särskilt ansvar utifrån rättsliga lagstiftningar eller något annat som köparen och Vi kom överens om i det särskilda avtalet som gäller mellan köparen och oss.

 

6.14 Vårt ansvar utifrån rättsliga brister kommer från gällande lagstiftningar.

 

7. Ansvar

 

7.1 Om vi måste ersätta skador enligt gällande lagar så är vi endast skyldiga att ta ansvar för detta till en mycket begränsad utsträckning:

 

7.2 Vi är endast ansvariga vid väsentliga överträdelser i avtalet såsom dessa som påverkar köpavtalet i dess innehåll och syfte, och att avtalet utförs på korrekt sätt och uppfyller gällande krav och att köparen litar på och förlitar sig på den (grundförpliktelser). Ansvaret är begränsat till skador som kan förutses innan avtalet bildas. När det förutsätts att skadan kan täckas av köparens försäkringar (exklusive fasta försäkringar) så ansvarar vi endast över eventuella förknippade nackdelar som köparen har drabbats av, såsom exempelvis dyrare försäkringspremier eller räntenackdelar tills att försäkringsbolagen har kommit in i bilden med sin påverkan.

 

7.3 Oavsett om det är vårt fel, så påverkas vi ej av produktansvarslagstiftningen vid döljande av bedrägeriprodukter eller tillverkningsdefekter, garantiöverföringar eller upphandlingsrisker.

 

7.4 Det personliga ansvaret från våra juridiska representanter, arbetsgivare och arbetstagare vid förluster orsakade av små försumligheter är uteslutna från deras sida. Ansvarsbegränsningen gäller skador orsakade av grova försumligheter appliceras på individnivå, förutom juridiska representanter och verkställande arbetstagare.

 

7.5 Ansvarsbegränsningarna i denna paragraf gäller ej vid skador på liv, kropp eller hälsa.

 

8. Tillämpad lag och jurisdiktion

 

8.1 Dessa VoK och alla övriga rättsliga relationer mellan oss och köparen, så är det lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland som gäller förutom alla internationella och överstatliga (avtalsmässiga) rättssystem, särskilt den Internationella köplagen eller Uniform Law on the International Sale of Goods (CISG). Förutsättningarna och reserverade effekterna från äganderätt enligt paragraf 5 i denna VoK gäller däremot respektive förvaringsplats för objektet ifråga, vid fallen där tysk rätt som tillämpad lag ej går att pröva eller är ogiltig.

 

8.2 Den enda - även internationella - platsen för rättsliga dispyter direkt eller indirekt från avtalsmässiga relationen sker i vårt säte i Berlin. Vi har också rätt att väcka åtal mot köparen vid sin egen allmänna jurisdiktion.