Sekretesspolicy

Deklaration om behandling av personuppgifter enligt GDPR

 

 

Stark Automotive GmbH ( hädanefter  ”vi”) är webbsidans operatör och därmed ansvarig  för personuppgifterna från dem som använder denna hemsida (hädanefter ”du”).Därför har vi genomfört talrika tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra ett så hundraprocentigt skydd som möjligt för de personuppgifter som bearbetas över denna internetsida.

 

 

Den personuppgiftsansvarige namn och adress:

 

Personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen och enligt övrig nationell lagstiftning rörande personuppgifter är:

 

Ridex GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

10365 Berlin [Germany]

Email: [email protected]

Managing director: Sven Herrmann and Stefan Micklich.

Commercial Register Number: Registry Court Charlottenburg Berlin, HRB 186819 B; VAT Reg No: DE314892085

 

1. Allmänna informationer om databehandling

 

1.1 Hos oss omfattar behandlingen av personuppgifter följande:

 

Vi insamlar och använder våra användares personuppgifter enbart om detta krävs för att upprätta en funktionsduglig hemsida och säkerställa innehåll och prestationer. Vi insamlar och använder våra användares personuppgifter enbart efter samtycke från personen ifråga. Undantag gäller endast, omdet av faktiska/praktiska skäl inte går att inhämta samtycke i förväg och behandlingen av personuppgifter är tillåten i lag.

 

Vi insamlar och registrerar endast dina personuppgifter, om du meddelar oss detta frivilligt i samband med beställningen. De personuppgifter som du har gett oss utan ditt samtycke använder vi enbart för att genomföra din beställning. I och med att kontraktet är slutfört och du har betalt hela köpesumman spärras  dina personuppgifter för all användning och raderas när den skatte- och handelsrättsliga lagringstiden har gått ut, om du inte uttryckligen har samtyckt till att vi kan fortsätta att använda dina personuppgifter.

 

1.2 Överföring av personuppgifter

 

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter  till tredje man – med undantag för och i den omfattning som det står i denna dataskyddsförklaring – såvida du inte har samtyckt uttryckligen till att dina personuppgifter lämnas vidare eller såvida vi inte enligt lag eller/och på grund av myndighets- eller domstolsbeslut är berättigade eller skyldiga att lämna uppgifterna vidare. Der kan då i synnerhet röra sig om att lämna uppgifter i samband med beivrande av brott, förhindra faror eller för att genomdriva intellektuell äganderätt.  

 

1.3 Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

 

Art. 6, punkt 1, moment a i EUs förordning om behandling av personuppgifter (GDPR) utgör den rättsliga grunden för att inhämta samtycke från den berörda personen när vi  ska bearbeta personuppgifter.

När det gäller bearbetningen av personuppgifter som krävs för att uppfylla ett avtal, där den berörda personen är part, så utgör Art. 6, punkt 1, moment b i EUs förordning om behandling av personuppgifter (GDPR)  den rättsliga grunden. Detta gäller också för behandlingen av uppgifter som krävs för att genomföra förberedande åtgärder inför avtalet. I den mån det krävs en behandling av personuppgifter för att vårt företag ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse utgör Art. 6, punkt 1, moment c i EUs förordning om behandling av personuppgifter (GDPR)  den rättsliga grunden.

Om behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av livsviktig betydelse för personen ifråga eller för en annan fysisk person, utgör Art. 6, punkt 1, moment d i EUs förordning om behandling av personuppgifter (GDPR)  den rättsliga grunden.

Om behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt företags eller tredje parts berättigade intressen, och om den berörda personens intressen och grundläggande rättigheter inte väger tyngre utgör Art. 6, punkt 1, moment fi EUs förordning om behandling av personuppgifter (GDPR)  den rättsliga grunden.

 

1.4 Radering av personuppgifter och lagringstid

 

Den berörda personens personuppgifter raderas eller spärras, så snart lagringens syfte har uppfyllts. En fortsatt lagring kan ske, om detta föreskrivs i europeisk eller nationell lagstiftning, unionsrättsliga förordningar, lagar eller andra bestämmelser, som den personuppgiftsansvarige är underkastad. En spärrning eller radering av personuppgifterna sker också, när en i ovannämnd lagstiftning föreskriven lagringsfrist går ut, om det inte är nödvändigt att förlänga lagringstiden för att träffa eller fullgöra ett avtal.

 

2. Tillhandahållande av hemsidan och skapandet av protokollfiler

 

2.1 Beskrivning och och omfattning av databehandlingen

 

Varje gång du går in på vår hemsida registrerar vårt system automatiskt uppgifter och informationer från den anropande datorns system.

 

Följande uppgifter registreras:

 

 1. informationer om vilken typ av webbläsare och vilken version det rör sig om
 2. Användarens operativsystem
 3. Användarens internetoperatör
 4. Användarens IP-adress
 5. Datum och tid för kontakten
 6. Hemsidor, från vilka användarens system har gått in på vår webbplats
 7. Webbplatser som användarens system anropar över vår hemsida

 

Protokollfilerna innehåller IP-adresser eller andra filet som gör att man kan identifiera användaren. Det kan exempelvis vara fallet om länken till den webbplats, från vilken användaren kom till vår hemsida eller länken till den webbplats som användaren övergår till innehåller personuppgifter.

 

Uppgifterna lagras också i vårt systems protokollfiler. Detta gäller dock inte användarens IP-adresser och andra uppgifter med vars hjälp man kan identifiera användaren. Dessa uppgifter lagras inte ihop med användarens övriga personuppgifter.

 

Dessutom analyserar vi dessa uppgifter för att mäta resultatet av våra reklamkampanjer.

 

2.2 Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter.

 

Den rättsliga grunden för en tillfällig lagring av filerna och protokollfilerna  är art. 6, punkt 1, moment f i GDPR.

 

2.3 Ändamålen med behandlingen av personuppgifter

 

Det är nödvändigt att systemet tillfälligt lagrar IP-adressen för att användarens dator ska kunna gå in på vår hemsida. Därför måste användarens IP-adress finnas kvar i minnet så länge användaren är där.

 

Lagringen i protokollfiler sker för att säkerställa hemsidans funktionsduglighet. Dessutom hjälper uppgifterna oss att optimera vår hemsida och garantera säkerheten hos vårt informationstekniska system.   Men uppgifterna analyseras  inte för marknadsföringssyften i detta sammanhang.

 

Dessa ändamål utgör också grunden till vårt berättigade intresse för behandlingen av personuppgifter enligt art. 6, punkt 1, moment f i GDPR.

 

2.4 Lagringstid

 

Filerna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå syftet med lagringen. När det gäller registreringen av uppgifter för att kunna kontakta hemsidan raderas de när man lämnar hemsidan.

 

När personuppgifterna lagras i protokollfiler sker raderingen senast efter sju dagar. En längre lagring är möjlig. I så fall raderas eller koderas användarens IP-adresser, så att man inte längre kan identifiera den anropande kunden.

 

2.5 Begränsnings- och raderingsmöjlighet

Insamling av personuppgifter för att ställa hemsidan till förfogandeoch lagring av uppgifter i protokollfiler är absolut nödvändiga för att hemsidan ska kunna fungera. Användaren kan alltså inte göra några invändningar mot detta.

 

3. Användning av kakor

 

3.1 Beskrivning och omfattning av databehandlingen (analys av surfbeteendet)

 

På vår hemsida använder vi kakor som gör att vi kan analysera användarnas surfbeteende. På så sätt kan följande uppgifter registreras:

 

 1. använda sökord
 2. antalet sidor som anropats
 3. användningen av hemsidefunktioner

 

De registrerade uppgifterna om användarna pseudonymiseras med tekniska medel. Man kan alltså inte härleda uppgifterna till de anropade användarna. Uppgifterna lagras inte heller tillsammans med övriga personuppgifter.

 

3.2 Datainsamling med hjälp av Google-Analytics

 

Vår hemsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. Google Analytics använder så kallade kakor. Det är då fråga om textfiler,  som lagras på din dator och möjliggör att analysera användningen av hemsidan. De registrerar exempelvis informationer om operativsystemet, webbläsaren, din IP-adress, den hemsida som du just har anropat (referrer-URL), datum och klockslag för ditt besök på vår hemsida. Informationerna om användningen av vår hemsida som dessa textfiler har samlat in överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google använder dessa informationer för att analysera  hur du använder vår hemsida och sammanställa rapporter om aktiviteten på hemsidan åt webbplatsoperatörerna och tillhandahålla andra tjänster som hänger ihop med användningen av internet och hemsidor. I den mån som detta är föreskrivet i lag och om tredje man behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google, lämnar Google också vidare dessa informationer till tredje man. Denna användning sker anonymiserat och pseudonymiserat.  Närmare informationer hittar du direkt hos Google – klicka här.

 

3.3 Rättslig grund för databehandlingen

 

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter med hjälp av kakor är art. 6, punkt 1, moment f i GDPR.

 

3.4 Syftet med databehandlingen

 

Analyskakorna används för att förbättra kvaliteten på vår hemsida och dess innehåll. Med analyskakornas hjälp får vi veta, hur hemsidan används och kan kontinuerligt optimera vårt utbud.

Detta syfte utgör också vårt berättigade intresse för att behandla personuppgifter enligt art. 6, punkt 1, moment f i GDPR.

 

3.5 Lagringstid, begränsnings- och raderingsmöjlighet

 

Kakor lagras på användarens dator och överförs därifrån till vår sida. Därför har du som användare full kontroll över hur kakorna används.  Om du ändrar inställningarna i din webbläsare kan du inaktivera eller begränsa överföringen av kakor. Kakor som redan är lagrade kan raderas när som helst. Det kan också automatiseras. Om du inaktiverar kakor för vår hemsida, så kan du eventuellt inte använda hemsidans samtliga funktioner i full utsträckning.

Överföringen av flash-kakor kan du inte stoppa genom att ändra inställningarna i webbläsaren, men genom att ändra inställningen på flash playern.

 

4. Nyhetsbrev

 

4.1 Beskrivning av databehandlingen och dess omfattning

 

På vår internetsida kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev gratis. När du anmäler dig till nyhetsbrevet överförs uppgifterna från indatamasken till oss.

 

Du kan låta registrera dig i vår e-post-Newsletter-lista. I så fall måste vi få din e-postadress och lagra den. Alla ytterligare uppgifter är frivilliga.

 

Om du anmäler dig för vårt Newsletter över vår internetsida samlar vi också informationer för att kunna kontrollera om den angivna e-postadressen verkligen är din, respektive om du eller innehavaren till e-postadressen är införstådd med användningen av vårt Newsletter (datum och tid för anmälningen, IP-adressen).

 

Vi använder dessa uppgifter enbart för att skicka ut nyhetsbrevet och för att utesluta att din e-postadress används av andra personer utan ditt samtycke.

 

4.2 Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

 

När användaren har anmält sig till nyhetsbrevet och har gett sitt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter art. 6, punkt 1, moment a i GDPR.

 

4.3 Syftet med databehandlingen

 

 Syftet med registreringen av användarens e-postadress är att nyhetsbrevet ska kunna tillställas.

 

Registreringen av andra personuppgifter inom ramen för anmälningsproceduren har som syfte att förhindra att tjänsterna och den använda e-postadressen missbrukas.

 

5.4 Lagringstid

 

Uppgifterna raderas så snart som de inte längre behövs för att uppnå syftet med insamlingen.

Användarens e-postadress lagras alltså så länge som prenumerationen på nyhetsbrevet är aktiv.

 

4.5 Begränsnings- och raderingsmöjlighet

 

Du kan när som helst kräva att dina uppgifter raderas. Det gör du genom att klicka på  rutan ”avbeställ Newsletter” på vår hemsida eller vända dig till kontaktadressen som anges i nummer 5.5 i denna dataskyddsdeklaration eller till adressen som står i vårt impressum.

 

5. Kontaktformulär och e-postkontakt

 

5.1 Beskrivning och omfattning av databehandlingen

 

Det finns ett kontaktformulär på vår hemsida som du kan använda för att ta elektronisk kontakt med oss. Om en användare utnyttjar denna möjlighet, så går de uppgifter som du har angett i inmatningsmasken vidare till oss och lagras. Det rör sig om följande uppgifter:

 

 1. Namn
 2. E-post
 3. Meddelande

 

När meddelandet sänds lagras dessutom följande uppgifter:

 

 1. Användarens IP-adress
 2. Datum och klockslag för registreringen

 

I samband med avsändningen inhämtar vi ditt samtycke till bearbetningen av dina uppgifter och hänvisar till denna dataskyddsdeklaration.

Alternativt kan du kontakta oss över vår  e-postadress. I så fall lagras de personuppgifter som du har skickat med i e-postbrevet.

 

I detta sammanhang lämnas inga uppgifter vidare till tredje man. Uppgifterna används uteslutande för bearbetningen av konversationen.                       

 

5.2 Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

 

När användaren har gett sitt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter art. 6, punkt 1, moment a i GDPR.

 

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter som har skickats genom ett e-postbrev är

art. 6, punkt 1, moment f i GDPR. Ska e-postkontakten leda till slutandet av ett avtal, så tillkommer art. 6, punkt 1, moment b i GDPR som rättslig grund.

 

5.3 Syftet med databehandlingen

 

Vi behandlar personuppgifter från inmatningsmasken enbart för att bearbeta en kontakt. Om

kontakt tas via e-post, så finns det här också ett berättigat intresse att bearbeta uppgifterna.

Övriga personuppgifter som bearbetas under sändningen ska förhindra att kontaktformuläret missbrukas och göra våra informationstekniska system säkra.

 

5.4 Lagringstid

 

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå syftet med insamlingen. När det gäller personuppgifter som härstammar från kontaktformulärets inmatningsmask och de som har skickats med e-post är detta fallet, när konversationen med användaren är avslutad. Konversationen är avslutad när det framgår av omständigheterna att de faktiska omständigheterna är uppklarade. De extra personuppgifter som har insamlats under sändningen raderas senast efter sju dagar.

 

5.5 Begränsnings- och raderingsmöjlighet

 

Användaren har när som helst möjlighet att återkalla sitt samtycke till bearbetningen av sina personuppgifter. Om användaren tar kontakt med oss via e-post, så kan användaren när som helst kräva att lagringen av hans eller hennes personuppgifter upphör. I så fall kan konversationen inte fortsätta. En återkallelse skickas via e-post eller post till:

 

Stark Automotive GmbH

Potsdamer Platz 10
10785 Berlin

 

[email protected]

 

Samtliga personuppgifter som har lagrats i samband med kontakterna raderas i så fall.

 

6. Den berörda personens rättigheter

 

Följande lista innehåller samtliga rättigheter som den registrerade personen har enligt GDPR.

Rättigheter som inte har någon betydelse för den egna hemsidan måste inte nämnas. Såtillvida kan listan avkortas.

Om du bearbetar personuppgifter, så är du berörd person/biträde enligt GDPR och du har följande rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige:

 

6.1 Rätt att bli informerad

 

Du kan kräva att den personuppgiftsansvarige bekräftar, om vi bearbetar personuppgifter som berör dig. Om så är fallet, kan du begära att vederbörande ger dig följande upplysningar:

 

 1. Syftet med bearbetningen av personuppgifterna;
 2. Vilka kategorier av personuppgifter som bearbetas;
 3. Mottagarna, respektive kategorierna av mottagare som du har gett de berörda personuppgifterna till eller kommer att göra det:
 4. Hur länge lagringen av de personuppgifter som berör dig kommer att fortgå, eller om det inte går att lämna några konkreta uppgifter, kriterierna för bestämmandet av lagringstiden;
 5. Att det finns en rätt till rättelse eller radering av de personuppgifter som berör dig, en rätt till begränsning av den personuppgiftsansvariges bearbetning eller en rätt att göra invändning mot denna bearbetning,
 6. Existensen av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet;
 7. Alla existerande informationer om varifrån uppgifterna kommer, ifall personuppgifterna inte kommer från den berörda personen;
 8. Att det enligt art. 22, punkt 1 och 4 i GDPR finns ett automatiserat beslutfattande, inbegripet profilering och – åtminstone i dessa fall – konkreta informationer om den berörda logiken och räckvidden och vilka konsekvenser man vill att en sådan bearbetning ska få för den berörda personen.

 

Du har rätt att begära att bli informerad om de personuppgifter som berör dig överförs till tredje land eller till en internationell organisation. I så fall kan du kräva att bli informerad om vilka lämpliga garantier som gäller enligt art. 46 i GDPR i samband med överföringen.

 

6.2 Rätt till rättelse

 

Du har rätt till rättelse och/eller komplettering gentemot den personuppgiftsansvarige, ifall de bearbetade personuppgifterna som berör dig är felaktiga eller ofullständiga. Den personuppgiftsansvarige måste omedelbart utföra rättelsen.

 

6.3 Rätt till begränsning av bearbetningen

 

Du kan kräva att bearbetningen av de personuppgifter som berör dig begränsas på följande villkor:

 

 1. om du bestrider att de personuppgifter som berör dig är riktiga under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
 2. behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning;
 3. den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
 4. du har invänt mot behandling i enlighet med art. 21. 1 GDPR och det fortfarande är oklart, om den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

 

Om behandlingen av de personuppgifter som berör dig har begränsats, får sådana personuppgifter – med undantag för lagring – endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat.

Om behandlingen har begränsats enligt ovannämnda kriterier, informerar den personuppgiftsansvarige dig, innan begränsningen upphävs.

 

6.4 Rätt till radering

 

6.4.1 Skyldighet att radera

 

Du kan kräva av den personuppgiftsansvarige omedelbart raderar de personuppgifter som berör dig, och den personuppgiftsansvarige är då skyldig att genast radera dessa uppgifter, om ett av följande villkor föreligger:

 

 1. Personuppgifterna som berör dig behövs inte längre för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats på annat sätt.
 2. Du återkallar ditt samtycke till bearbetning enligt art. 6, punkt 1, moment a eller art. 9, punkt 2, moment a i GDPR, och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
 3. Du invänder enligt art. 21, punkt 1 i GDPR, eller enligt art. 21, punkt 2 mot att dina personuppgifter behandlas.
 4. De personuppgifter som berör dig har bearbetats på ett olagligt sätt.
 5. Raderingen av de personuppgifter som berör dig krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse som den personuppgiftsansvarige har enligt unionsrätten eller enligt medlemsstaternas lagstiftning.
 6. De personuppgifter som berör dig har insamlats i samband med erbjudande om informationssamhällets tjänster i de fall som avses i art. 8.1.

 

6.4.2 Information till tredje man

 

Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifter som berör dig och enligt art. 17, punkt 1 i GDPR är skyldig att radera personuppgifterna, ska den personuppgiftsansvarige med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att underrätta de som är ansvariga för behandlingen av personuppgifterna att du som berörd person har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.

 

6.4.3 Undantag

 

Rätt till radering föreligger inte, om behandlingen krävs

 

 1. för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet;
 2. för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige;
 3. För skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt art. 9, punkt 1, moment h och i och art. 9.3;
 4. För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt art. 89, punkt 1 i GDPR,  såvida den rätt som avses under moment (3) sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar att syftet med behandlingen uppnås;
 5. För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

6.5 Anmälningsskyldighet

 

Om du har gjort gällande din rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter till den personuppgiftsansvarige är denne skyldig att informera alla mottagare som har fått dessa uppgifter om de rättelser,  raderingar eller begränsningar  i behandlingen som har gjorts, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medföra en oproportionerlig ansträngning. Du kan kräva att den personuppgiftsansvarige informerar dig om dessa mottagare.

 

6.6 Rätt till dataportabilitet

 

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har gett till den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, utan att den personuppgiftsansvarige som erhållit uppgifterna hindrar detta, om

 

 1. behandlingen grundar sig på samtycke enligt art. 6 punkt 1, moment a eller art. 9 punkt 2, moment a i GDPR eller på ett avtal enligt art. 6 punkt 1, moment b i GDPR och
 2. behandlingen sker automatiserat.

 

När du utövar denna rätt har du också rätt att överföra  dina personuppgifter direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, om detta är tekniskt möjligt. Detta får inte påverka andra personers rättigheter och friheter.

 

Rätten till dataportabilitet gäller inte för en behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.

 

6.7 Rätt att göra invändningar

 

Av skäl som hänför sig till din specifika situation har du rätt tt när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på art, 6.1 e eller f, inklusive profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna, såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för sådan marknadsföring, inklusive profilering i den utsträckning som denna har samband med sådan direkt marknadsföring.

Om du invänder mot behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring ska dessa inte längre behandlas för sådana ändamål.

När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster har du - trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG -  rätt att utöva din rätt att göra invändningar på ett automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer.

 

6.8 Rätt att återkalla ett dataskyddsrättsligt samtycke

 

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

 

6.9 Automatiserat individuellt beslutfattande, inbegripet profilering

 

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling - inklusive profilering - som har rättsliga följder för dig eller i hög grad påverkar dig på ett liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet

 

 1. är nödvändigt för ingående eller fullgörande av  ett avtal mellan dig och den personuppgiftsansvarige,
 2. tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarig omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder till skydd för

dina rättigheter, friheter och berättigade intressen, eller

 1. grundar sig på ditt uttryckliga samtycke.

 

 Dessa beslut får inte grunda sig på de särskilda kategorier av personuppgifter som avses i art. 9, punkt 1, såvida inte art. 9, punkt 2, moment a eller g i GDPR gäller och lämpliga åtgärder har vidtagits som ska skydda dina berättigade intressen.

 

I de fall som avses ovan i punkterna 1 och 3 ska den personuppgiftsansvarige vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa dina rättigheter, friheter och rättsliga intressen. Dit hör åtminstone rätten till personlig kontakt med en person på den personuppgiftsansvariges sida samt rätten att kunna uttrycka din åsikt och bestrida beslutet.

 

6.10 Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

 

Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel kan du

Lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, framförallt i den medlemsstat där du har din hemvist, arbetsplats eller den ort, där det påstådda intrånget begicks, om du anser att behandlingen av de personuppgifter som berör dig strider mot GDPR.

 

Tillsynsmyndigheten, till vilken klagomålet har lämnats in, informerar den klagande om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultatet blir, inklusive möjligheten till rättslig prövning enligt art. 78 i GDPR.